واسه سه دیوانه ی نوار رقص میزارن دو تا از اونا میرقصن یکیشون تنها ی گوشه نشسته دکتره به گمون خودش خوب شده

دکتر میره ازش میپرسه چرا تنها و ساکت این گوشه نشستی؟

 میگه اخه من عروسم